چو شیرینم از من به در میرود

چو فرهادم آتش به سر میرود 

/ 1 نظر / 3 بازدید
چکی

کودک جورابی آویخت و آرزویی کرد... کودک همسایه جورابی آرزوکرد... احسان پرسا کریستمس فرخنده باد