بیا دلت را بسپار به من،

قول می دهم مواظبش باشم...

/ 4 نظر / 21 بازدید
ندا

ای جانم ...[بغل]

فاطمه

اوخی نازییییییی[قلب]

بابک...

ترس از شکستنش نمیگذارد آنچنان که میخواهی خودم را به تو بسپارم...این روزگار برایم آنقدر بوته خیانت کاشته است که با قدم زدن بروی هر قطعه اش فکر شکستن قلبم را بیشتر از قبل احساس می کنم...

apricot

ای جان [بغل]