اکنون

اکنون تو دیگر نیستی و من تنهام ,

با دیدن عاشقانه ها حس میکنم که چقدر از زمان ما گذشته و چقدر بعد از تو نسبت به زندگی دلسرد شدم دیگر هیچ اتفاق و حادثه ای بر من تاثیر نمیگذارد,

بی احساس شدم.

/ 2 نظر / 3 بازدید
والی

جانا سخن از زبان ما می گویی......[ناراحت]