نمیشه با نبودت ساده سر کرد،

نمیشه سالم از این غم گذر کرد...

/ 1 نظر / 3 بازدید
ماسح

برای ساختن روح به چهار نیروی نامریی نیاز داریم، عشق ، مرگ ، قدرت و زمان . عشق لازم است زیرا خدا ما را دوست دارد .آگاهی از مرگ لازم است تا زندگی را بهتر بفهمیم . مبارزه برای رشد لازم است ، اما نباید در دام قدرتی که در این مبارزه به دست می آید بیفتیم زیرا می دانیم که این قدرت هیچ ارزشی ندارد. سرانجام باید بپذیریم که روح ما هر چند ابدی است اما در این لحظه گرفتار دام زمان است ، با فرصتها و محدودیتهایش . بدین ترتیب باید طوری عمل کنیم که در زمان بگنجد، کاری کنیم برای هر لحظه ارزش بگذاریم .نباید این چهار نیرو را جزء مشکلاتی بدانیم که باید حل کنیم ، زیرا خارج از اختیار ماست . پس باید آنها را بپذیریم و بگذاریم آن چه که باید به ما بیاموزند .گاهی اوقات از نردبان بالا می رویم تا دست های خدا را بگیریم، غافل از اینکه خدا اون پایین ایستاده و نردبان را محکم گرفته!