داره بارون میباره،

دلم برات تنگ شده،

بهت احتیاج دارم...

/ 4 نظر / 3 بازدید
طنین

تـــو را دوست میدارم . . . چه فـرق مى كند كه چـــــــــــــــرا ! ؟ یــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت! یـا چطـور شـد كه . . .! چه فـــــــــــــــرق میكـند ؟! ... وقتى تــو بـایـد بــــــــــــــاور كنـى . . . كه نمـى كـــــــــنى !! و من بــایـد فـرامـــــــــوش كــنم . . . كـه نمـــــى کـــــنم !!!

pat

tange tang...

طنین

دلـم گـرفته است ... نه اینـکه کسی کاری کرده باشد نه ... من آنقدر آدم گریز شده ام که کسی کارش به اطراف من هم نمی رسد دلم گرفتـه است که آنچه هستم را نمی فهمند و آنچه هستند را میپذیرم و دنیـا هم به رویش نمی آورد این تنـاقض را ...