لعنت بر این حساسیت های بی جای من،

لعنت بر من ک از دست آن چشم هایش دیوانه شدم،

لعنت بر این حس ک نگرانش میشوم و ناراحتش میکنم،

لعنت بر این دل ک ناراحتیش را تاب نمی آورد،

و لعنت بر چشم هایم،

ک چشم هایش ر ادید تا مایه ی عذاب و رنجش شود...

/ 1 نظر / 2 بازدید
pat

[ناراحت] دل بستن دو طرفست. عذاب دادنش هم... این خلصت دل دادنست.