دل من بسی گرفته ز هوای این روزها،

هوس سفر ندارم که کسی کشت ما را،

دل من بسی گرفته ز هوای دلتنگی،

تو کجایی ای دوست؟تو کجایی ای میر؟

/ 4 نظر / 17 بازدید
ندا

به به .خیلی دلنشین و ملموس [قلب]

مرتضی

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بر بندید محملها

م مثل شیشه ی آسمان

خانه را ول کن شانه دوست کجاست؟

فاطمه

[دست]