چقدر تنها بودن سخت میگذردء بغض میکنی ولی خبری از اشک نیست،

اما،

اینبار دیگر تنها نیستم،

آسمان همراه من می گرید...

/ 0 نظر / 3 بازدید